معرفي ورزش پيلاتس توسط استادعطري

معرفي ورزش پيلاتس توسط استاد بهاره عطري بنيان گذار ورزش پيلاتس در ايران