چرا مربيان موسسه پيلاتس ايرانيان؟

ورزشکاراني که در طي سالهاي گذشته پس از گذراندن برنامههاي آموزشي هدفمند و شرکت در آزمونهاي مرتبط موفق به دريافت  حکم مربيگري درجه 3 شدهاند، همگي با علاقه به يادگيري فنون و مهارتهاي جديد تا کنون ادامه دادهاند. اين موضوع، پس از تغييرات ناگهاني و بنيادين که در روند و فرايند آموزش مربيان تحميل شد، احساس مسئوليت را در ما دو چندان کرد و در پي پاسخگويي به اين عزيزان بر آن شديم تا با شيوهاي نوين برنامهها را ادامه بدهيم.

بهترين راهکار براي پيشگيري از وقفه در آموزش و ارائه آموزشهاي نوين پايهريزي موسسه پيلاتس ايرانيان است، تا از اين طريق آموزش مربيان، جذب هنرجويان همانند گذشته و با تواني، دوچندان ادامه پيدا کند. به همين دليل است که مربيان آموزش ديده و معرفي شده در موسسه پيلاتس ايرانيان بهترين انتخاب شما هستند.   
از آنجائيکه رشته ورزشي پيلاتس ارتباط مستقيمي با سلامت ستون مهره ها و مفاصل بدن دارد و کوچکترين سهل انگاري مربي موجب آسيب
هاي غيرقابل جبران ميشود، خواهشمند است در انتخاب مربي دقت لازم را لحاظ نماييد.