ورزش پيلاتس

ورزشي است بدون پرش و جهش و طي مسافت ،شامل تمريناتي در حالتهاي ايستاده نشسته و خوابيده است که موجب ارتقا استقامت در فعاليتهاي قدرتي،تعادلي و انعطافي مي شود.اين تمرينات به صورت پيوسته و متقارن و کنترل شده در دامنه طبيعي همراه با تمرکز در تنفس جانبي انجام مي شود.موسسه ورزشي پيلاتس ايرانيان