عضله عرضی شکمTransversus abdominais

عضله عرضی شکم  ((Transversus abdominais ))

مبدا عضله :  3/1 خارجی رباط مغنبی، لبه درونی تاج خاصره، سطح درونی غضروف دنده¬ای شش دنده تحتانی و نیام کمری
انتهای عضله : عضروف دنده¬ای ؛ ستیغ عانه و ستیغ خاصره ای-شانه ای، نیام شکمی تا خط سفید عضله راست شکمی


عمل عضله
از طریق کشیدن دیواره شکم به داخل، موجب بازدم فعال می شود.
عضله اصلی بازدم فعال محسوب می شود.
مانند یک کمربند به شکم و احشای داخل آن فشار وارد می کند و دیواره شکم را صاف می کند.
                                                                                               
تقویت:
عضله عرضی شکم را می توان با کشیدن محتویات شکم به داخل در جهت ستون مهره به طور موثری تقویت کرد.

     

نحوه کشش :
از طریق دم کاملا عمیق و نگهداری هوا در ریه و شکم می توان این عضله را تحت کشش قرار داد.
ضعف :
ضعف این عضله اجازه میدهد که شکم از قدام برجسته شود.بنابراین به طور غیر مستقیم در افزایش قوس کمری نقش دارد.
اگر این عضله ضعیف باشد، هنگام فلکشن تنه از حالت خوابیده به پشت یا هایپراکستنشن تنه از حالت دمر، طرفین شکم بر جسته میشود.تهیه و تنظیم : شیرین شاهی مربی پیلاتس
منابع:
اصول حرکت شناسی ساختاری تامپسون
بررسی و عملکرد عضلات جلد دوم کندال