پيلاتس | آموزش تا مربيگري پيلاتس

فيلم اجراي صحيح حرکت هاندرد و اشاره به برخي از اشتباهات رايج

نمايش اجراي صحيح حرکت هاندرد و اشاره به برخي از اشتباهات رايج

اهداف اصلي حركت هاندر

تقويت مجموعه عضلات تا كننده ستون فقرات
تقويت مجموعه عضلات تا كننده ران
تقويت قلب و ريه
نكات و توصيه ها
حركت صد از تمرين هاي بسيار سودمند پيلاتس، با تمركز بر روي عضلات شكم است و براي پايداري مركز بدن توصيه مي شود.

اين تمرين، به دليل سختي هايي زيادي كه دارد، امتيازات فراواني را براي افرادي كه از سطح قدرت و مهارت خوبي برخوردارند فراهم ميكند.

اما براي افرادي كه هنوز تسلط كافي ندارند، ريسك بالقوه بالايي دارد. .
بنابراين براي آنكه در هر سطحي كه هستيد از فوايد تمرين بهره مند شويد؛ به توصيه مربي خود دقت كرده و از شكل هاي ساده تر حركت شروع كنيد تا به آرامي به حالت هاي سخت تر حركت مسلط شويد