پيلاتس | آموزش تا مربيگري پيلاتس

فيلم اجراي صحيح حرکت تيزرو اشاره به برخي اشتباهات رايج

فيلم اجراي صحيح حرکت تيزرو اشاره به برخي اشتباهات رايج

حركت تيزر

اهداف اصلي حركت

تقويت مجموعه عضلات تا كننده ستون مهره ها

تقويت مجموعه عضلات تا كننده ران

پيشرفت تعادل، كنترل و هماهنگي

نكات و توصيه ها

مي توان گفت، حركت تيزر، تركيبي از چند حركت پيلاتس است كه اجراي آن نياز به تسط بر مولفه هايي است كه لازم است قبلا با تمرين و تكرار بدست آمده باشند.

انواع متفاوت بسياري براي تيزر وجود دارد كه هر كدام با تاكيد بر مولفه اي خاص، موجب تمركز بيشتر بر كارايي عضلات مي شوند.

 

توجه داشته باشيد كه از آنجايي كه پاها، بخش زيادي از وزن كل بدن را به خود اختصاص مي دهند؛ عدم قرارگيري نادرست لگن و كمر و يا عدم استفاده لازم از قدرت مركز بدن باعث آسيب يا فشار به كمر مي شود.

بنابراين مثل هميشه توصيه مي كنيم در انتخاب مربي خود نهايت دقت را به خرج دهيد.