پيلاتس | آموزش تا مربيگري پيلاتس

فيلم اجراي صحيح حرکت کشش تک پا و کشش دوپا

نمايش اجراي صحيح حرکت کشش تک پا و کشش دوپا

كشش تك پا، كشش دو پا

اهداف اصلي حركت

تقويت مجموعه عضلات تاكننده ستون فقرات
تقويت عضلات تاكننده و باز كننده ران
پيشرفت كنترل، تمركز و هماهنگي

نكات و توصيه ها
كشش تك پا تمريني مهم براي تقويت مركز قدرت بدن است. در اين تمرين، لازمست عضلات شكم را به طور صحيح بكار گيريد تا هنگام تعويض پاها مانع افتادن پشت به سمت زمين شويد و تنه را در ارتفاع ثابتي از زمين حفظ كنيد.


كشش دو پا حالتي پيشرفته تر از كشش تك پا را نمايش مي هد. اين تمرين مستلزم مهارت هايي است كه لازمست قبلا با تمرين حاصل شده باشد. بنابراين توصيه مي كنيم در صورت نياز، به توصيه مربي خود از شكل هاي ساده تر حركت بهره ببريد.