پيلاتس | آموزش تا مربيگري پيلاتس

فيلم اجراي صحيح حرکت گهواره با پاي باز

نمايش صحيح حركت گهواره با پاي باز


اهداف اصلي حركت
- تقويت مجموعه عضلات تاكننده ستون فقرات
- تقويت عضلات تا كننده ران
- پيشرفت كنترل و تعادل
در اين حركت مهارت هايي بكار ميرود كه در غلت به عقب، تمرين ميشود. اما حالت گهواره با پاي صاف به دليل مشكل بودن تمرين، كشش سودمند عضله پشت ران و تقويت مركز قدرت بدن را فراهم ميكند و به طور مشخص تعادل را به چالش مي كشد. شكل ، بكار رفته در اين تمرين همچنين نيازمند مهارتيست كه لازمست قبلا با تمرينِ حركت تيزر به دست آمده باشد.نكات و توصيه ها
اگر در حركت گهواره با پاي باز، به دليل عدم انعطاف، گرفتن مچ پا برايتان ميسر نيست؛ به توصيه مربي خود از تعديل هاي ساده تر حركت شروع كنيد تا به تدريج به شيوه هاي سخت تر تسلط پيدا كنيد