پيلاتس | آموزش تا مربيگري پيلاتس

فيلم اجراي صحيح حرکت كشش دوپا با زانوهاي صاف

نمايش صحيح حركت كشش دوپا با زانوهاي صاف

اهداف اصلي حركت

تقويت مجموعه عضلات تاكننده ستون مهره ها

تقويت مجموعه عضلات تاكننده ران

پيشرفت كنترل، هماهنگي و رواني اجراي حركت

كشش دو پا مرحله اي سخت تر از كشش تك پا با زانوي صاف را نشان مي دهد. اين حركت مستلزم به كار گرفتن قدرت و تسط بر عضلات مركزي بدن، براي حفظ پايداري مطلوب مركز قدرت بدن و نيز انقباض دقيق تر عضله هاي شكم است.

همانند توضيحاتي كه براي "حركت صد" ارائه شد؛ اين تمرين نيز ممكن است براي بسياري از افراد مناسب نباشد. بنابراين در صورت وجود عوامل محدود كننده نظير كمردرد، حتما از اصلاح حركت استفاده كنيد.