پيلاتس | آموزش تا مربيگري پيلاتس

فيلم اجراي صحيح حركت crisscross يا كشش تك پا با پيچ بالاتنه

نمايش صحيح حركت crisscross يا كشش تك پا با پيچ بالاتنه

اهداف اصلي حركت

- تقويت مجموعه عضلات تاكننده و چرخاننده ستون فقرات

پيشرفت كنترل و هماهنگي

اين حركت ارتباطي تنگاتنگ با حركت كشش تك پا دارد؛ اما در اين حركت، به لحاظ شكل قرارگيري دست ها در پشت سر؛ فشار بيشتري در ناحيه مركزي به خصوص عضلات مايل و عرضي شكم ايجاد مي شود.

نكات و توصيه ها

دقت كنيد كه كتف ها را در وضعيت طبيعي نگه داشته و از جلو آوردن آنها خودداري نماييد. در سراسر تمرين تماس كمر و ناحيه خاجي را با زمين حفظ كنيد. همينطور از تماس يكنواخت لگن بر روي زمين مطمئن شويد به طوريكه از قل خوردن بر روي زمين به طرفين جلوگيري نماييد.