پيلاتس | آموزش تا مربيگري پيلاتس

کشش تک پا

کشش تک پا
 The Single Leg Stretch

  وضعيت اجراي تمرين :پيلاتس,کشش تک پا

به پشت دراز بکشيد شکم را منقبض به داخل نگهداريد پاي راست را با زانوي خم به سمت سينه راست بکشيد با اجراي دم پاي چپ را صاف و کشيده روي زمين قرار دهيدبا اجراي بازدم جاي پا را عوض کنيد

به پشت خوابيده روي زمين قرار بگيريد

 تعداد حرکت:

اين تمرين را 10مرتبه براي هر پا تکرا کنيد

 نکات پزشکي:

اگر آسيب گردن داريد مي توانيد سر را روي زمين قرار دهيد

اگر مشکل کمر داريد پاها را در زاويه بالاتر نسبت به زمين باز کنيد

 برخي از فواید این حرکت :

توقيت عضلات شکم ،پاها،کشش باسن و پايين کمر
موسسه پيلاتس ايرانيان www.pilates.ir