پيلاتس | آموزش تا مربيگري پيلاتس

کاهش موضعی چربی یک افسانه است

 کاهش موضعی چربی یک افسانه است


یکی از مباحث عمده این روز های دنیای ورزش تمرینات موضعی میباشد. در سالیان اخیر مقالات متعددی در مورد اثر بخشی یا عدم اثر بخشی تمرینات موضعی نوشته و منتشر گردیده است. اثر تمرینات موضعی بر روی فرم گیری عضلات ناحیه هدف به خوبی اثبات گردیده است. این بدان معنی است که تمرینات موضعی باعث شکل گیری بدن در ناحیه تمرین با توجه به برنامه شده اند.
ولی سوالی که در ادامه مطرح میشود این است که آیا این تمرینات باعث کاهش سایز نیز در آن ناحیه میگردند یا خیر؟
پاسخ به این سوال در دو جنبه باید صورت گیرد زیرا که کاهش سایز دو بخش عمده را در بر میگیرد :
1- کاهش سایز همراه با کاهش توده چربی                 
2- کاهش سایز از طریق خوش فرم شدن عضلات ناحیه تمرین
باید بدانید که تمرینات موضعی بر روی عضلات باعث میگردد تا عضلات از وضعیت شل و بد فرم خارج شوند و در عین حال این تغییر در ناحیه شکم باعث جمع شدن احشاء به داخل بدن میگردد. لذا در این ناحیه از بدن تمرین موضعی با اثر بر روی عضلات باعث خوش فرم تر شدن آن میگردد. در عین حال اگر پا را فراتر بگذارید با ادامه تمرینات حرفه ای قادر خواهید بود تا عضلات آن ناحیه را حتی برجسته هم نمایئد.
 کاهش موضعی چربی یک افسانه است و ورزش حتی به صورت موضعی، فقط چربی آن موضع را مصرف نکرده، بلکه تقریبا از تمام چربی ذخیره بدن برداشت میکند.اکنون نظر محققین این است که به هنگام ورزش چربی از نواحی که بیشترین تمرکز روی آنهاست به همان اندازه نواحی دیگر بدن برداشت میشود.


تهیه و تنظیم : شیرین شاهی مربي پيلاتس
منابع:
فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی دیوید ال.کاستیل
مجله علوم ورزشی