پيلاتس | آموزش تا مربيگري پيلاتس

آناتومي عضله عرضی شکم

عضله مربع کمري Quadratus lumborum ))
 مبدا عضله :  لبه داخلی بخش خلفی تاج خاصره 

انتهای عضله : تقریبا 2/1 لبه تحتانی دنده دوازدهم و زوائد عرضی مهره های اول تا چهارم کمری.


عمل عضله
ستون فقرات را به فلکشن طرفی می برد دنده آخر را پایین می آورد  دو دنده آخر را ثابت نگه می دارد و همراه با دیافراگم در تنفس شرکت میکند. 
تقویت:

خم کردن جانبی ستون مهره در مقابل نیروی مقاوم خارجی، تمرینات خوب و مناسبی برای تقویت این عضله محسوب می شود.
    نحوه کشش :

عضله مربع کمری سمت راست را می توان با خم کردن جانبی تنه به سمت چپ، تحت کشش قرار داد و بالعکس.

تهیه و تنظیم : شیرین شاهی مربی پیلاتس
منابع:
اصول حرکت شناسی ساختاری تامپسون
بررسی و عملکرد عضلات جلد اول و دوم کندال