پيلاتس | آموزش تا مربيگري پيلاتس

عضله خیاطه(Sartorius muscle )

عضله  خیاطه(Sartorius muscle )
عضله خیاطه بلندترین عضله بدن است.
  به طور سطحی و مورب از قسمت خارجی ران، به سمت داخل ران کشیده شده است.
 عضله خیاطه یک عضله دو مفصلی است.  

عضله  خیاطه(Sartorius muscle )

 


عمل عضله
1- ران را به ابداکشن می برد، خم کرده و به خارج می چرخاند.
2- زانو را خم کرده و به داخل چرخیدن مفصل زانو کمک می کند.
زمانی در خم کردن مفصل ران و زانو به طور موثر عمل میکند که هریک از این اعمال به طور جداگانه انجام دهد.
زمانی که زانو صاف نگه داشته شود، عضله خیاطه برای خم کردن مفصل ران در وضعیت موثرتری قرار میگیرد.


نحوه تقویت
این عضله را می توان با انجام تمرینات خم کردن مفصل ران، به همان روشی که برای تقویت عضله سوئز خاصره توصیف شد، تقویت کرد.

عضله  خیاطه(Sartorius muscle )
نحوه کشش:


ضعف:
قدرت فلکشن، ابداکشن و چرخش خارجی ران را کم میکند و باعث بی ثباتی قدامی داخلی زانو میشود.



تهیه و تنظیم : شیرین شاهی مربی پیلاتس
منابع:
اصول حرکت شناسی ساختاری تامپسون
حرکت شناسی دکتر فریدون تند نویس
بررسی و عملکرد عضلات جلد  دوم کندال