آموزشها و دانستنيها
Service Times: 9am and 10:30am
6399 North Wells Road, Bigtownville, CO 32748

دوشنبه 20 آذر 1402 Monday 11 December 2023 28 جمادی‌الاول 1445
  • Register

اهميت فعاليت بدني در بيماران ديابتي

اهميت فعاليت بدني در بيماران ديابتي

همگام با كاهش روزافزون سطح تحرك در جوامع بشر ي، شيوع بسياري از بيماري هاي مزمن جسمي و روا ني مربوط به شيوه زندگي رو به افز ايش گذاشته اند. چاقي و مقاومت نسبت به انسو لين از جمله عواقب زندگي كم تحرك هستند. وجود اين سندرم ، احتمال بيشتر ابتلا به د يابت نوع 2 و بيماري هاي قلبي-عروقي را پيشگويي مي كند. مقتضيات زندگي مدرن امروز ي سبب شده تا افراد، خواسته يا ناخواسته، زمان قابل توجهي از اوقات خود را بدون فعا ليت جسماني سپري كنند. بنابراين براي جبران اين كم تحركي، گنجاندن فعاليت بد ني مناسب در زندگي مردم يك ضرورت است . در اين راستا تشويق به شركت در فعا ليت هاي ورزشي مي تواند گز ينه مناسبي باشد كه چه در ارتقاي سطح سلامت جامعه و چه در مديريت بيماري هاي مرتبط نقش ارزنده اي دارد.


اختلالات مسبب بروز مقاومت به انسو لين، با كاهش وزن، رژ يم غذ ايي و فعا ليت بد ني قابل بازگشت هستند. ورزش مي تواند از طر يق افزايش حاملين گلوكز به درون سلول هاي عضلاني  و همچنين افزايش توده عضلاني  سبب افزايش پاسخ دهي بدن به انسو لين شود . ورزش با افز ايش اكسيداسيون اسيدهاي چرب از تجمع آنها درسلول عضلاني جلوگيري مي نمايد. از اين رو تغييرات شيوه زندگي با تمركز بر كاهش وزن و افز ايش فعا ليت بدني از راهكارها ي اصلي مقابله با بروز ديابت در افرادي است كه تست تحمل گلوكز مختل دارند.


 شركت منظم در تمر ينات ورزشي، صرف نظر از تأثير بر كنترل گلوكز خون، اثرات سودمند بسياري از جمله بهبود وضعيت قلبي- عروقي، متابوليك و سلامت روا ني بر اي بيمار مبتلا به ديابت به همراه خواهد داشت . ورزش در پيشگيري اوليه و ثانويه بيماري هاي قلبي- عرو قي و پيشگيري از عوارض خاص بيماري ديابت كمك كننده است. همچنين ورزش مي تواند در كنترل علايم اضطرابي و افسردگي، كه در بيمار ي ها ي مزمن مانند د يابت شا يع هستند، كمك كند ، اعتماد به نفس و عزت نفس بيمار را بالا ببرد و نيز باعث بهبود كيفيت خواب شود.
اخيراً تمر ينات مقاومتي، به عنوان ابزار درماني مؤثر و بي خطر در درمان بسياري از بيماري ها ي مزمن از جمله ديابت مطرح شده اند. برطبق گز ارش هاي موجود ، اين گونه تمرينات، مشابه ورز ش هاي هواز ي، در افز ايش حساسيت به انسولين، ميزان انرژي مصرفي روزانه، خودكفايي بيمار و كيفيت زندگي مؤثرند. از اين ها گذشته، تمر ينات مقاومتي پتانسيل افزايش قدرت عضلاني، توده بدون چربي بدن، تراكم مواد معدني استخوان و كاهش علايم مفصلي را نيز دارند. انجام تركيبي تمرينات هواز ي و مقاومتي مي تواند سبب هم افزيي اثرات مفيد هر يك از آنها شود.

مقاله ارسالي از ليلي مهديه مربي پيلاتس استان اصفهان

منبع:

مجله ديابت و ليپيدايران. بهار 1387 ؛ دوره 7(شماره 3
تجويز ورزش در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2
عليرضا استقامتي،محمد حسبي، فرزين حلب چي

آخرين بروز رساني جمعه 24 تیر 1401 9:38:00 ب ظ .

مشترک کانال پيلاتس شويد


جهت عضويت در کانال
روي لوگوکليک کنيد
ويژه تلفن همراه

آخرین اخبار

کلمات کلیدی